Type A

White paper: Valoriseren in ecosystemen

 

Valoriseren in ecosystemen: verzilveren van kennis in de fysiopraktijk

Tekst: Annemieke Roobeek, Karin Heijblom en Wilma Hooijman*

Valoriseren is het relevant maken van kennis voor de praktijk (klik hier voor het hele artikel)

Er is een schat aan wetenschappelijke kennis, verzameld in publicaties, proefschriften en in de hoofden van wetenschappers. Valoriseren in de zin van ‘vertaling van kennis uit laboratoria en universiteiten naar de praktijk’ is minder eenvoudig dan men denkt. Kennisdeling en implementatie is voor subsidiërende partijen voorwaarde voor honorering van onderzoeksvoorstellen. Professionals in de praktijk willen nut en noodzaak van wetenschappelijke onderzoek zien. Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) startte het programma ‘Waarde van Kennis’ als een interactief proces en valoriseert actief in ecosystemen.

 

Aanpak gestoeld op netwerkend werken en luisteren naar elkaar

Na strategische dialogen, met deelnemers vanuit wetenschap, onderwijs, praktijk, bestuur en stakeholders is er gewerkt aan een focusthema en is het ecosysteem daaromheen opgebouwd. Vervolgens is valorisatie in 9 praktijklocaties al netwerkend gestalte gegeven. De webbers bevorderden vanuit het KNGF een transformatie in de houding van ‘tegen elkaar’ naar ‘met elkaar’ voor een gezamenlijk doel te gaan. Het was voor het KNGF een leertraject om vanuit interactie en in co-creatie met werkveld en wetenschap vorm te geven aan kennisoverdracht. De strategische dialogen leverden een schat aan informatie op over de behoefte van kennis in de praktijk en welke rol het KNGF kon vervullen om de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Door het hele KNGF-netwerk in het proces te betrekken, ontstond er enthousiasme en draagvlak om valoriseren in ecosystemen in de praktijk te brengen.

 

Wat zijn de resultaten van het valoriseren in ecosystemen?

De behoefte aan gecombineerde kennis en inzichten komt beter naar boven in de echte fysiotherapiepraktijk dan in een laboratoriumsituatie op een wetenschappelijke afdeling. Dit inzicht spoort fysiotherapeuten aan hun kennisbehoefte aan te geven en het stimuleert wetenschappers om verder te kijken dan een onderzoeksopgave. De patiënten zijn blij dat door visuele patiëntinformatie duidelijker wordt wat er aan de hand is en wat de fysiotherapeut kan doen. De preventieve rol van de fysiotherapeut tussen de 1e en 2e lijn wordt door de valorisatie versterkt en dat levert uiteindelijk ook besparingen op in de zorguitgaven; preventie kost immers minder dan opereren met nazorg. Valoriseren en netwerkend werken in ecosystemen loont en is geland als manier van werken. De kennis uit de pilots kan breder verspreid worden. Daarmee is de kloof tussen wetenschap en de praktijk overbrugd.

 

* Prof. dr. Annemieke Roobeek is hoogleraar strategie en transformatiemanagement op Nyenrode Business Universiteit en oprichter van MeetingMoreMinds te Amsterdam. Zij ontwikkelde het concept van valoriseren in ecosystemen, faciliteerde de strategische dialoogsessies en was externe projectleide voor dit valorisatietraject en  daarna sparring partner voor de webbers en het bestuur van KNGF.

 

Karin Heijblom vervult de rol van webber en is bij KNGF Senior Beleidsmedewerker Kwaliteit, Vakinhoudelijke ontwikkeling, Programmamanager Waarde van Kennis

 

Wilma Hooijman vervult de rol van webber en is bij KNGF Senior Beleidsmedewerker Kwaliteit, Deskundigheid, Projectleider Kennisallianties stepped care artrose.