Kennisvalorisatie

De ontwikkeling van kennis heeft nog nooit op zo grote schaal plaatsgevonden als tegenwoordig. Op talloze universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen doen wetenschappers onderzoek in een breed scala van gespecialiseerde vakgebieden. De verzameling van kennis in research papers en artikelen in vaktijdschriften is groot. Nemen we de online publicaties daarbij, dan is er een schier eindeloze reeks van nieuwe kennis op hoog gespecialiseerde technologie- en wetenschapsgebieden voor handen.

Al sinds jaar en dag hebben (technische) universiteiten nauwe contacten met kennisintensieve ondernemingen. Via hoogleraren, contractonderzoek, promovendi en internationale onderzoeksprogramma’s zijn er natuurlijke verbindingen tussen vooral grotere ondernemingen, de steden en hun laboratoria en de (technische) universiteiten. Ook hebben kennistransferbureaus van universiteiten, liaison medewerkers van de overheid, het bedrijfsleven en private kennismakelaars ertoe bijgedragen dat sinds de jaren tachtig meer kennis is gaan stromen tussen universiteiten en bedrijven.

Alle inspanningen ten spijt, blijkt het proces van kenniscreatie en kennistoepassing geenszins een vloeiende lijn te zijn. Bedrijven en organisaties weten nog altijd niet goed waar je nu precies moet zijn in universiteiten om (innovatie)vraagstukken te beleggen en wetenschappers maken zich doorgaans nog steeds niet druk over de vraag of er echt iets met hun nieuwe kennis en inzichten gedaan wordt. Ondertussen neemt de politiek-maatschappelijke druk toe om tot slimmere vormen van kennisbenutting te komen. Valoriseren van kennis wordt daarbij de kern van innovatie-, wetenschaps- en technologiebeleid. Waarde toevoegen aan kennis door creatie te koppelen aan innovatie. De maatschappelijke en economische meerwaarde van kennis wordt door valorisatie in gang gezet.

Valoriseren is het bewust creëren van nieuwe kenniscombinaties uit diverse vakgebieden die tezamen de sleutel kunnen zijn om doorbraakontwikkelingen te bewerkstelligen in innovatieve opgaven die ondernemingen en organisaties gesteld hebben. Valoriseren is dus niet ‘business as usual’ voor wetenschappers, noch voor innovatiestrategen in ondernemingen.

Best Practice: Valorisatie bij KNGF