Intelligent Versnellen

Vanuit een strategie worden doelstellingen bepaald. Vaak zijn die op te delen in korte, middellange en lange termijn doelstellingen. Maar in de praktijk worden doelstellingen niet automatisch gehaald. In tegendeel, heel vaak wordt een strategie na een eerste periode met ‘pilots’ alweer losgelaten. Het frustreren van de uitvoering van een strategie wekt weerzin in de organisatie op. Strategie wordt dan al snel gezien als  ‘een speeltje van de top’.

Bij Intelligent Versnellen wordt uitgegaan van een strategie die op een netwerkende wijze met interne kennisdragers en zo mogelijk met externe stakeholders is opgezet. Door voor in het proces, bij de strategieformulering, al netwerkend te werken, wordt er intern en extern vertrouwen gekweekt. Betrokkenheid bij de totstandkoming levert draagvlak voor de uitvoering op.

Door de netwerkbenadering in de uitvoering te blijven volgen, zullen de doelstellingen op de korte termijn eenvoudig gehaald worden. Wanneer de implementatieteams die met de doelstellingen bezig zijn, vaak in diverse business lijnen tegelijkertijd, goed met elkaar blijven communiceren, wordt de coherentie van de strategie en de uitvoering versterkt. Hierdoor wordt ook meer informatie gaandeweg met elkaar gedeeld, waardoor de doelstellingen op middellange termijn concreter kunnen worden en voortbouwen op de ervaringen met de kleinschaliger implementatieprojecten uit de korte termijn fase. Zo ook met de uitwisseling van de resultaten tijdens de middellange termijn. Die zijn cruciaal om de lange termijn doelstellingen te behalen, maar ook om vaak logische aanpassingen tijdig plaats te laten vinden.

Het geheel van deze netwerkende strategie- en implementatieaanpak leidt ertoe dat er vanuit een gedragen strategie een consequente uitvoeringsstrategie komt die ook weer netwerkend van karakter is. Zo kunnen veranderingen van buiten de onderneming of wijzigingen binnen de organisatie op een organische manier voor aanpassingen zorgen, zonder dat de hele strategie om hoeft. Juist het organische, netwerkende karakter zorgt ervoor dat de vertrouwensbasis sterker wordt, de resultaten behaald worden en men al eerder ‘klaar’ is. Klaar in de zin van ontvankelijk voor grotere aanpassingen en veranderingen, waardoor lange termijn doelstellingen eerder gerealiseerd worden. Dat is winst voor de organisatie, de stakeholders, de shareholders. Op deze manier van Intelligent Versnellen draagt de strategie daadwerkelijk bij aan de continuïteit van de organisatie.

Horizontaal Netwerkleiderschap

Ego’s zijn uit, samenwerken via netwerken is in. Horizontaal leiderschap is een omschrijving van de leiderschapsstijl van leidinggevenden die in netwerken werken. Horizontale leiders opereren met hun medewerkers en stakeholders in netwerken, dwars door gegeven scheidslijnen. Kenmerkend voor horizontale netwerkleiders is dat zij medewerkers stimuleren om vooral samen te werken en zich niet te zeer te storen aan blokkades op papier. Hij of zij zorgt voor open communicatie met andere leidinggevenden, waardoor de sluizen met kennis open gezet kunnen worden en er binnen de organisatie sprake is van kennisstromen. Daar varen de kennisdragers, de professionals in de organisatie, wel bij, want zo wordt het eenvoudiger om elkaar te bereiken en niet alleen via de digitale snelweg, maar ook concreet bij de koffie, in projecten, bij initiatieven en projecten. Horizontale netwerkleiders zijn in touch, schuiven niet af, maar geven ruimte om professionals te laten surfen op het kennisnet binnen en buiten de organisatie. De horizontale netwerkleider heeft hiervoor zelf ook een uitgebreid relatienetwerk opgebouwd en hij/zij fungeert als toeleider naar deze relaties wanneer dat uitkomt.  Horizontale netwerkleiders zetten zich in voor the greater good van een organisatie. Zij opereren vanuit de overkoepelende strategie van de organisatie en faciliteren op een dienende en samenwerkende manier dat doelstellingen gehaald worden. Niet vanuit de focus louter op de cijfers, maar vooral ook door in te spelen op de talenten en competenties van medewerkers over de volle breedte van de organisatie.